Kwekerij De Limieten wordt landgoed

Na vele jaren van overleg, touwtrekken en onvrede heeft de gemeenteraad van Huizen vanavond een knoop doorgehakt over het perceel van Kwekerij De Limieten: het bedrijf maakt plaats voor een landgoed. We betreuren het vertrek van het bedrijf, maar zijn blij met deze ontwikkeling. Een landgoed past beter in het unieke gebied en zorgt voor zo min mogelijk overlast voor omwonenden.

De bijdrage van raadslid Larisa Landré in de raad van 3 november 2016:

Bijna 9 jaar geleden stelden we het bestemmingsplan Natuurgebieden vast. In het voortraject was er veel ophef over Kwekerij De Limieten; omwonenden vonden de kwekerij niet in de omgeving passen en hadden erg veel moeite met de sluipende – en soms illegale - uitbreidingen die er steeds plaatsvonden. 

Op uitnodiging van de omwonenden hebben we indertijd de situatie ter plekke bekeken. Een ieder die het dossier tot zich heeft genomen weet dat er altijd al een spanningsveld is geweest tussen de aanwezigheid van de kwekerij, de ambities van de eigenaar en het unieke gebied dat deze zandafgraving is. En dat was toen ook te zien.

3 jaar geleden stond het bestemmingsplan Buitenwijken op de agenda. Ook toen was er opnieuw stevige discussie over de kwekerij en de aanwezigheid ervan in dit gebied. Om voor eens en altijd een eind aan de discussie te maken, heeft de gemeente toen voorgesteld om de kwekerij uit dat bestemmingsplan te trekken en te kijken of de eigenaar, samen met omwonenden, tot een betere invulling van het gebied kon komen.

Met het voorstel om het perceel een woonbestemming te geven, komt er een eind aan het genoemde spanningsveld. Een landhuis – of dat nou een echt landgoed, een villa of een ander soort woning is – past veel beter in de omgeving, vooral wanneer de weilanden worden uitgebreid. En laat dat nou precies de bedoeling zijn.

Eind 2014 tekenden omwonenden en eigenaar een akkoord. Wij willen alle betrokkenen complimenteren met het bereiken van dit akkoord. Hierin zijn veel zaken geregeld; het aantal woningen dat er gebouwd mag worden (één), het bebouwingsoppervlak, de bouwhoogte, het soort bijgebouwen, het soort erfafscheiding: bijna alles staat erin. En vanuit dit akkoord is de gemeente gaan werken aan een concept voorontwerp bestemmingsplan.

Helaas liep het anders, en in 2015 trok de eigenaar zijn handtekening terug. De reden? Hij kon niet meer leven met de overeengekomen hoogte van 7,5m voor het hoofdgebouw en 5,5m voor de bijgebouwen. Met die hoogte zag hij geen kans om het perceel succesvol op de markt te brengen. Bovendien heeft hij een beoogd koper die een hoofdgebouw van 15 meter wil bouwen! Vanaf dat moment gingen de besprekingen alleen nog maar over de hoogte, en het werk aan het bestemmingsplan kwam stil te liggen.

En zo komen we bij het voorstel dat nu voorligt. Tot verrassing van omwonenden stelt het college voor om de 15 meter voor het hoofdgebouw mogelijk te maken, en 7,5 meter voor de bijgebouwen. Als onderbouwing wordt verwezen naast het naastgelegen landgoed.

In eerste instantie hadden wij – gezien de locatie en het beschreven draagvlak in het voorstel – weinig moeite met deze hoogte. Maar de behandeling in de commissie heeft ons aan het twijfelen gebracht: waarom is er voor deze hoogte gekozen? Waar is de rest van het akkoord gebleven?

Want vooral dat verbaast ons: er bleek een getekend akkoord te liggen, waar slechts over de hoogte geen overeenstemming meer was. Maar dit akkoord maakt geen onderdeel van de besluitvorming uit.

Mijn fractie vindt dat een omissie, die we graag herstellen middels een amendement. Wij dienen dit mede namens CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie en SGP in. Met het nieuwe beslispunt wordt het bereikte akkoord – met uitzondering van de hoogte – een onlosmakelijk onderdeel van onze besluitvorming.

Over de hoogte hebben we nog even stevig zitten nadenken. Ja, 15 meter is hoog. Maar als je beseft dat iedereen in bestemmingsplan Buitenwijken 11,5 meter hoog mag bouwen – ook alle omwonenden van de kwekerij – en de nieuwe bewoners straks, van 3 meter lager, eventueel tegen 14,5 meter hoge gebouwen zitten te kijken, dan zien wij geen reden om de koper van dit perceel anders te behandelen.

Aangezien 11,5 meter, met 3 meter compensatie vanwege de lagere ligging van het perceel, maar 50cm onder het collegevoorstel ligt, vinden wij het niet de moeite waard de hoogte te amenderen. Wel geven we in het amendement in de overwegingen nog eens aan waarom we de hoogte acceptabel vinden. Wij zijn van mening dat het bouwvolume past op deze locatie.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de bijgebouwen; iedereen in dit bestemmingsplan mag 7,5 meter hoge bijgebouwen neerzetten. Wij gaan niet voor één eigenaar een uitzondering maken, en vinden dat dit het open karakter van de omgeving niet ten nadele komt.

Immers: in deze omgeving past een woonhuis met een tuin, wellicht een park en veel weilanden, veel beter dan een kwekerij, met alle bedrijfsvoering en verkeer die daar bij hoort.

Lees het aangenomen amendement en het akkoord.